Kushtet e privatësisë

Kjo politikë e privatësisë përcakton se si kjo webfaqe (nga këtu “Dyqani”) përdor dhe mbron çdo lloj informacioni që ti i jep Dyqanit derisa përdor këtë webfaqe. Dyqani është i përkushtuar për të ju siguruar që privatësia juaj është e mbrojtur. Nëse ju kërkohet të jipni informacione nga të cilat ju mund te indentifikoheni kur përdorni këtë webfaqe, atëherë ju sigurojmë që ato informata do të përdoren në pajtueshmëri më këtë deklaratë privatësie. Dyqani mund të ndryshojë këtë politikë kohë pas kohe duke e përditësuar këtë faqe. Ju duhet të e kontrolloni kohë pas kohe të siguroheni që jeni të kënaqur me qfarëdo ndryshimi..

Çfarë ne mbledhim

Ne mund të mbledhim informatat e mëposhtme::

  • emri
  • informata kontaktuese duke përfshirë adresën e email-it
  • informacione demografike si kodi postal, preferencat dhe interest
  • informacione tjera të rëndësishme mbi shërbimet për klientë dhe/ose oferta

Për listën e “infove” të cilat i mbledhim, ju lutem shihni seksionin e Listës së infove që mbledhim .

Çfarë bëjmë me informatat që mbledhim

Ne e kërkojmë këtë informacion për të kuptuar nevojat tuaja dhe për të ju siguruar një shërbim më të mirë, dhe në veçanti për arsyet e mëposhtme:

  • Mbajtjen e të dhënave të brendshme.
  • Ne mund të përdorim informatat për të përmirësuar produktet dhe shërbimet tona
  • Ne mund të ju dërgojmë herë pas here emaila promovuese për produkte të reja, oferta speciale apo dhe informata tjera të cilat mund të jenë interesante për ju, duke përdorur email adresen të cilat i keni dhënë.
  • Herë pas here, poashtu mund të përdorim kontaktet tuaja për qëllime të hulumtimit të tregut. Mund të ju kontaktojmë përmes email-it, telefonit, faksit apo postës. Ne mund të përdorim informatat për të përshtatur webfaqen sipas interesave tuaja.

Sigurimi

Ne jemi të përkushtuar për të ju siguruar që informacionet tuaja janë të sigurta. Në mënyrë për të parandaluar qasje të paautorizuar apo demaskime, ne duhet të vendosim procedura të përshtatshme fizike, elektronike dhe menaxheriale për të mbrojtur dhe siguruar informacionet të cilat i mbledhim online.

Si i përdorim informatat

“Info” është një fajll i cili kërkon leje të vendoset në hard drive të kompjuterit. Pasi të jepni miratimin, fajlli shtohet dhe info ndihmon për të analizuar trafikun e web-it apo ju bën me dije kur vizitoni një faqe të posaçme. Infot i lejojnë aplikacionet e webit të ju përgjigjen juve si individ. Aplikacioni i webit mund të i përshtasë operacionet sipas nevojave, pëlqimeve dhe mospëlqimeve duke i mbledhur dhe kujtuar informacionet mbi preferencat tuaja.

Ne përdorim info të regjistrit të trafikut për të identifikuar cilat faqe po përdoren. Kjo na ndihmon neve për të analizuar të dhëna mbi trafikun e webfaqes dhe për të përmirësuar webfaqen tonë në mënyrë për të i përshtatur sipas nevojave të klientit. Ne i përdorim këto informacione vetëm për qëllime të analizave statistikore dhe pastaj të dhënat hiqen prej sistemit.

Në përgjithësi, “infot” na ndihmojnë për të ju siguruar juve një webfaqe më të mirë, duke na mundësuar neve monitorimin e faqeve të cilat juve ju duken të dobishme dhe cilat jo. Një “info” asesi nuk na jep neve qasje në kompjuterin tuaj apo ndonjë informacion tjetër lidhur me ju, përveq atyre të dhënave që ju vendosni te ndani me ne. Ju mund të zgjedhni të pranoni apo refuzoni “infot”. Shumica nga browser të web-it në mënyrë automatike i pranojnë “infot”, por ju zakonisht mund të modifikoni rregullimet në broëserin tuaj për të refuzuar “infot” nësë preferoni ashtu. Kjo mund të ju parandalojë për të fituar avantazhet e webfaqes.

Lidhjet me webfaqet tjera

Webfaqja jonë përmban linke apo lidhje me webfaqe tjera të interest. Sidoqoftë, posa të i përdorni këto linke për të lënë faqen tonë, duhet të dini që ne nuk kemi kontroll mbi webfaqen tjetër. Prandaj, ne nuk mund të mbajmë përgjegjësi për mbrojtjen dhe privatësine e çfarëdo informate që ju mund të i jipni derisa vizitoni webfaqe të tilla dhe faqe të tilla nuk janë të drejtuara nga kjo deklaratë e privatësisë. Ju duhet të tregoni kujdes dhe të shikoni deklaratat e privatësisë kur janë të aplikueshme në webfaqet në pyetje.

Kontrollimi i informatave personale

Ju mund të zgjedhni të kufizoni mbledhjen apo përdorimin e informative personale në mënyrat në vazhdim:

  • kurdo që ju kërkohet të plotësoni një formë në webfaqe, kërkoni për një kuti ku mund të klikoni për të shënuar se ju nuk doni që informacionet të përdoren nga askush për qëllime të drejtpërdrejta marketingu
  • nëse më parë jeni pajtuar për të përdorur informatata tuaja personale për qëllime të drejtpërdrejta marketing,ju mund të ndryshoni mendjen në çdo kohë duke na bërë të ditur përmes informata tona tek Kontakti

Ne nuk do të shesim, shpërndajme apo lirojmë informatat tuaja personale tek palët e treat përveq nëse kemi lejen tuaj apo nëse nuk ka kërkohet nga ligji. Ne mund të përdorim informatat e juaja personale për të ju dërguar informacione promovuese lidhur me palët tjera të cilat mendojmë se mund të ju duken interesante, nëse ju dëshironi që të ndodh kjo.

Ju mund të kërkoni detajet e informative personale të cilat i kemi nën Aktin e mbrojtes së të dhënave 1998. Një tarifë e vogël do të ju kërkohet. Nëse dëshironi një kopje të informacionit mbi ju, ju lutem na kontaktoni përmes email-it përmes informacioneve nën “Kontakti”.

INëse ju besoni që informatat të cilat i kemi nuk janë korrekte apo të kompletuara, ju lutem na shkruani apo përmes email-it sa më shpejtë të jetë e mundur, në adresën e mësipërme. Ne menjëherë do i korrigjojmë qfarëdo informacioni që gjejmë jo korrekt.

Lista e cookies që mbledhim

Tabela e mëposhtme rendit cookies që ne mbledhim dhe tregon çfarë informacioni ruajnë ato.

Cookie NameCookie Description
FORM_KEY Stores randomly generated key used to prevent forged requests.
PHPSESSID Your session ID on the server.
GUEST-VIEW Allows guests to view and edit their orders.
PERSISTENT_SHOPPING_CART A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.
STF Information on products you have emailed to friends.
STORE The store view or language you have selected.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indicates whether a customer allowed to use cookies.
MAGE-CACHE-SESSID Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
SECTION-DATA-IDS Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.
X-MAGENTO-VARY Facilitates caching of content on the server to make pages load faster.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Facilitates translation of content to other languages.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Facilitates translation of content to other languages.